Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

AFP - for deg som er født før 1963

Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning og i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen.

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Skien kommunale pensjonskasse administrerer AFP og utbetaler på vegne av arbeidsgiver.

Vilkår for AFP mellom 62 og 65 år

Mellom 62 og 65 år utbetales folketrygdberegnet AFP. Vilkårene er at du:

  • Er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP.

  • Har vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor sammenhengende de siste 3 år.

  • I de overnevnte 3 årene hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1G.

  • Har minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det år du fylte 50 år til og med året før uttaksåret.

  • Har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G i dine 10 beste inntektsår fra og med 1967 til og med året før uttaksåret.

Vilkår for AFP mellom 65 og 67 år

Fra fylte 65 år kan du har rett til en tjenestepensjonsberegnet AFP.

  • Du må være i lønnet arbeid og medlem av Skien kommunale pensjonskasse frem til du går av med AFP.

  • Du må ha minst 10 år medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

  • Hvis du ikke oppfyller disse to vilkårene, har du likevel rett til folketrygdberegnet AFP dersom du fyller vilkårene for uttak mellom 62 og 65 år, se over.

Kombinasjon med andre pensjonsytelser

Du kan ikke ha AFP samtidig med pensjon fra folketrygden. Har du en pensjon fra folketrygden, må du si fra deg denne for å få AFP.
Du kan kombinere delvis uførepensjon fra pensjonskassen med AFP, men du kan ikke kombinere uførepensjon fra folketrygden med AFP.

Beregning av AFP

Mellom 62 og 65 år er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som gjelder. AFP-beregningen foretas av NAV, men pensjonen blir utbetalt av pensjonskassen. Folketrygdberegnet AFP blir som regel lik den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.

Dessuten får du et AFP-tillegg som for tiden er inntil kr. 20.400 pr. år/kr. 1.700 pr. mnd. Samlet AFP kan ikke overstige 70 % av din tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Tidligere inntekt beregnes av NAV som gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de 3 beste av de 5 siste inntektsårene før året før uttaksåret.

Fra 65 år kan du ha rett til AFP beregnet som en ordinær tjenestepensjon fra SKP. Full tjenestepensjonsberegnet AFP blir da 66 % av pensjonsgrunnlaget. Har du kortere opptjeningstid enn 30 år eller har du arbeidet deltid, blir pensjonen redusert. Vi utbetaler den høyeste av tjenestepensjonsberegnet AFP og folketrygdberegnet AFP, frem til fylte 67 år.

Regulering

AFP reguleres med lønnsveksten, deretter fratrekkes 0,75 %.

AFP og arbeidsinntekt

Folketrygdberegnet AFP er omfattet av regler i Folketrygden som sier at pensjonsbeløpet skal reduseres for arbeidsinntekt. Du kan altså ikke ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen uten at det påvirker pensjonsgraden. Dog gjelder et toleransebeløp på kr 15.000 pr kalenderår.

Fra og med 2022 skal toleransebeløpet for AFP økes til 30.000 kroner. Det vil si at du fra og med kalenderåret 2022 kan ha en årlig arbeidsinntekt på 30.000 kroner uten avkortning av pensjonen. Dette er foreløpig bare vedtatt for kommunal sektor.

Slik søker du om AFP

Vurderer du å søke AFP, bør du kontakte NAV og få en serviceberegning for offentlig sektor. Når du har fått AFP-beregningen, bør du kontakte pensjonskassen slik at vi kan kontrollere at vilkårene for AFP er til stede, og se om andre alternativer enn AFP er aktuelle for deg.

Du kan søke om AFP digitalt i Medlemsportalen.

Ønsker du å snakke med oss om beregning av pensjonen?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.