Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Folkevalgt

Tjenestepensjon for folkevalgte

Folkevalgt etter 2014 

I 2014 kom det en ny særskilt pensjonsordning for folkevalgte. Bystyret i Skien kommune har valgt å melde sine folkevalgte inn i denne ordningen. 

Du tjener som folkevalgt opp alderspensjon med: 

  • 6,03 prosent av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp og 

  • 24,13 prosent av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 ganger grunnbeløpet. 

Denne opptjeningen tilføres en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen din blir omregnet til en årlig pensjon ved å dele den på særskilte delingstall fastsatt av Statens pensjonskasse på uttakstidspunktet. Dette sikrer at levealdersjusteringen mellom årskull blir den samme som i folketrygden.

Pensjonen er en nettoordning, og skal ikke samordnes med alderspensjon fra folketrygden. 

Det kreves minst ett års samlet medlemskap for å ha rett til alderspensjon fra denne ordningen. 

Du kan velge når du vil ta ut pensjonen mellom 62 og 75 år. Den årlige pensjonen blir høyere om du utsetter uttaket utover 62 år fordi pensjonen da skal utbetales over færre år. Pensjonen utbetales livsvarig fra uttakstidspunktet. 

Pensjonsbeholdningen blir regulert med lønnsveksten. Etter uttak reguleres pensjonen med lønnsveksten (folketrygdens grunnbeløp) og fratrekkes deretter 0,75 prosent. 

Ordningen omfatter også uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. 

Folkevalgt før 2014 

Tjenestepensjonsordningen for folkevalgte før 2014 er en bruttopensjon som før samordning utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er lønn for 100% stilling redusert for gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hele medlemskapet. Pensjonen avkortes i forhold til opptjent medlemstid. En viktig forskjell fra ordinær tjenestepensjon er at kravet til full opptjening for «folkevalgtpensjon» bare er 16 år. 

Tjenestepensjonen kan tas ut fra 65 år, men forutsetter at du helt eller delvis fratrer ditt verv eller stilling med offentlig tjenestepensjon. 

Fra 67 år skal tjenestepensjonen samordnes med alderspensjon fra folketrygden etter reglene i samordningsloven. Tjenestepensjonen skal da også levealdersjusteres slik som alderspensjonen fra folketrygden. 

Ordningen omfatter også uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

Har du opptjening både før og etter 2014? 

Hvis du har opptjening som folkevalgt både før og etter 2014, skal samlet pensjon ikke overstige en beregnet maksimal pensjon etter særskilte regler. 

Det er ikke krav om uttak av alderspensjon fra folketrygden ved uttak av tjenestepensjon fra folkevalgtordningen.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss i Skien kommunale pensjonskasse hvis du har spørsmål rundt din pensjon som folkevalgt i Skien kommune.