Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Medlem

SKPs målsetting er å være den foretrukne pensjonsleverandør for ansatte i Skien kommune samt foretak tilknyttet kommunen.

Det vil i praksis si å være tilgjengelig og servicerettet for å tilby profesjonell rådgivning og god informasjon til medlemmene og samtidig sikre at medlemmenes rettigheter blir ivaretatt i forhold til gjeldende regelverk.

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

Vilkår for medlemskap

Alle arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor. Det er ingen nedre grense på antall arbeidstimer for medlemskap. Dersom du er fast ansatt skal du meldes inn fra dagen du begynner å jobbe. Er du midlertidig ansatt, skal du etter-innmeldes ved kvartalets utløp for gjennomsnittlig arbeidstid for hele kvartalet.

Innmelding

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. De fleste medlemsvirksomhetene foretar innmelding i pensjonskassen ved overføring av data fra det lønnssystemet arbeidstedet benytter.

Pensjonspremie

Arbeidstakere betaler et pensjonsinnskudd på 2 %, mens arbeidsgiver betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen. Pensjonspremien får du fradrag for på skattemeldingen.

Opphør medlemskap

Slutter du i stilling uten overgang til annen offentlig ordning, vil du ha en såkalt oppsatt rett etter 3 år i gammel tjenestepensjonsordning (gjeldende til 31.12.2019) og etter 1 år i ved innmelding i ny offentlig tjenestepensjonsordning (gjeldende fra 01.01.2020). Det betyr at du vil kunne få utbetalt en pensjon basert på den tiden du faktisk var medlem. Pensjonskassen vil sende et utmeldingsbrev som viser din oppsatte rett.

Overføringsavtalen

Skien kommunale pensjonskasse er omfattet av overføringsavtalen. Dette er en avtale mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Den kommer til anvendelse når pensjonsrettigheter er tjent opp i to eller flere ordninger, enten samtidig eller etter hverandre. Avtalen innebærer at de opptjente rettighetene slås sammen, og samlet pensjon utbetales fra den pensjonsordningen som du sist er medlem av.