tilbake

Uførepensjon

Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Skien pensjonskasse.

.

Uførepensjon

Uførepensjonen er det du skal leve av når inntektene dine går ned på grunn av uførhet som gjør deg helt eller delvis ute av stand til å ha lønnet arbeid. I tillegg til pensjon fra Skien pensjonskasse kan du ha krav på AAP (arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd fra folketrygden. Disse ytelsene blir utbetalt av NAV.

Vilkår for å få rett til uførepensjon

  • Du må være medlem i Skien pensjonskasse

  • Du må være syk med en diagnose som er anerkjent i folketrygden. Sykdommen må føre til at du ikke kan fortsette i din vanlige stilling, og at du mister inntekt.

  • Inntektstapet ditt må være på minst 20 %. Hvis du for eksempel tjente 300 000 kroner i året da du ble syk, og etter sykdommen skal fortsette å ha en inntekt på 200 000 kroner, vil du ha en uføregrad på 33 %, og du har da rett til pensjon fra Skien pensjonskasse.

  • Hvis du har mulighet til å ta annet egnet arbeid for å kompensere for inntektstapet ditt, har du ikke rett til pensjon fra Skien pensjonskasse.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Dersom du oppfyller kravene til å motta pensjon fra Skien pensjonskasse, kan du få innvilget enten midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Hvilken av disse du får, henger sammen med hva du har fått innvilget fra folketrygden (NAV).

Midlertidig uførepensjon får du når folketrygden har innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP). Du får altså midlertidig uførepensjon fra Skien pensjonskasse + AAP fra folketrygden.

Uførepensjon får du når folketrygden har innvilget uføretrygd. Du får altså uførepensjon fra Skien pensjonskasse + uføretrygd fra folketrygden.

Hvis du er mellom 50 og 20 prosent ufør, enten det er midlertidig eller ikke, kan du få pensjon fra Skien pensjonskasse selv om du ikke har rett på AAP eller uføretrygd fra folketrygden. I slike tilfeller gjør Skien pensjonskasse en selvstendig vurdering av retten til pensjon. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers.

Begrensninger

Merk at retten til uførepensjon kan begrenses i enkelte tilfeller. Uførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen og som skyldes sykdom eller lyte man led av ved innmeldingen, gir ikke rett til pensjon. Dette gjelder dersom arbeidstakeren kjente til sykdommen eller lytet ved innmeldingen. Dette skyldes at det ved innmelding i Skien pensjonskasse ikke kreves legeerklæring eller helseattest, i motsetning til ved individuelle pensjonsforsikringsavtaler hvor dette er et krav.

Blir du uføre av en sykdom eller et lyte du har hatt i de siste to årene, og du i disse årene også gikk opp i stillingsprosent, vil du kunne får beregnet pensjonen ut fra en lavere stillingsprosent

Beregning av uførepensjon

Uførepensjon fra Skien pensjonskasse beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Pensjonens størrelse er avhengig av om du har arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra folketrygden eller ikke.

Dersom du mottar en slik ytelse fra folketrygden, beregnes pensjonen slik:
Standardbeløp 25 % av grunnbeløpet i folketrygden (G) (men maks 6 % av lønn)
+ 3 % av lønn mellom 0 og 6 G
+ 69 % av lønn mellom 6 og 12 G

Dersom du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden beregnes pensjonen slik:
Standardbeløp på 25 % av G (men maks 6 % av lønn)
+ 69 % av lønn mellom 0 og 12 G

Pensjonen reduseres for medlemstid og uføregrad.

Dersom du har barn under 18 år gis det et barnetillegg til pensjonen på 4 % av lønn (maksimert til 6 G) per barn. Det gis ikke barnetillegg for mer enn tre barn.

Søke om uførepensjon

Ta kontakt med din arbeidsgiver i god tid før sykepengene opphører. Vi anbefaler tre måneder før sykemeldingsperioden har vart i ett år. Vi anbefaler deg også å ta kontakt med ditt NAV-kontor i god tid.

Du kan søke om uførepensjon digitalt i Medlemsportalen.

Ønsker du å snakke med oss om beregning av pensjonen?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.