Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Alderspensjon for deg som er født etter 1963

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020. Her orienterer vi om hva endringene betyr for deg som er født etter 1963

Påslagspensjon (opptjening fra 01.01.2020)

Bruttopensjon (opptjening før 01.01.2020)

Avtalefestet pensjon (AFP) for de som er født etter 1963

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dette har betydning for AFP-rettigheter hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor.

Endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen er foreløpig ikke vedtatt.

Betinget tjenestepensjon

Hvis du ikke kan få AFP, kan du isteden få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør eller slutter i jobb før du er 62 år.

Betinget tjenestepensjon beregnes etter lignende prinsipper som alderspensjon fra påslagsordningen, og innføres fra 1. januar 2020. Det tjenes opp en såkalt betinget beholdning ut fra en sats på 3 prosent av lønn inntil 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp. Du tjener også opp betinget beholdning hvis du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen. Opptjening til betinget beholdningen beregnes da ut fra inntekten du hadde før du ble ufør. Det tjenes ikke opp betinget beholdning for lønn over 7,1 G. Opptjeningen stanser når du fyller 62 år. Opptjent betinget beholdning reguleres opp med folketrygdens grunnbeløp med virkning fra 1. mai hvert år.

Betinget tjenestepensjon kan tas ut tidligst fra 62 år. Pensjonen beregnes ved at den opptjente betinget beholdningen deles på folketrygdens delingstall. Det gis ikke betinget tjenestepensjon hvis du er berettiget til offentlig eller privat AFP. Hvis du tar ut betinget tjenestepensjon etter 70 år, beregnes pensjonen som om den er tatt ut fra 70 år. Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses etter uttak.

Det kreves ett års samlet tjenestetid for at du skal få en oppsatt rett til betinget tjenestepensjon.