Pensjon

Som medlem av pensjonskassen kan du søke pensjon ved oppnådd pensjonsalder/aldersgrense, eller du er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon.

Alderspensjon
Medlemmer i SKP har rett til alderspensjon fra SKP i tillegg til alderspensjonen du får fra folketrygden/NAV.
Les om alderspensjon her

Avtalefestet pensjon (AFP)
Avtalefestet pensjon (AFP) er en tidligpensjonsordning. Formålet med ordningen er å gi eldre yrkesaktive større valgfrihet med henblikk på avgangstidspunktet mellom fylte 62 og 67 år. Du kan ta ut hel eller delvis AFP.
Les om AFP her

Uførepensjon
Du kan ha rett til uførepensjon dersom du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din.
Vi skiller mellom midlertidig og varig ytelse.
Les om uførepensjon her

Etterlattepensjon
Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og/eller barnepensjon. Størrelsen på pensjonen varierer, og avhenger blant annet av når avdøde ble innmeldt i pensjonsordningen.
Les om etterlattepensjon her