tilbake

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV.

Hvordan blir AFP i offentlig sektor?

Ordningen er vesentlig endret for deg som er født i 1963 eller senere. AFP går fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, til å bli en livsvarig pensjon. Pensjonen kan tas ut i tillegg til alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordning og NAV. Du kan også jobbe samtidig som du tar ut AFP livsvarig, uten at pensjonen blir redusert.

Vilkår som må oppfylles for å ha rett til livsvarig AFP:

For å rett til AFP livsvarig er det ulike krav og vilkår du må oppfylle, avhengig av hvilket årskull du tilhører. Noen krav må være oppfylt i det du fyller 62 år, uavhengig om du skal ta ut AFP livsvarig ved 62 år eller ikke. Andre krav må være oppfylt på det tidspunktet du velger å ta ut pensjonen.

  1. Du må har vært i jobb hos en arbeidsgiver i minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.

  1. Du må i de samme 7 av de siste 9 årene ikke hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen.

  1. Du har de siste 3 årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer.

Avtalefestet pensjon gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år. Flere vilkår enn listet over kan tilkomme.

Fyller du kravene for AFP livsvarig, kan pensjonen tas ut fra du er 62 år. Du vil få en høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi pensjonen da blir utbetalt over færre år. Pensjonen kan kun tas ut i 100 prosent, den kan ikke graderes.

Formålet med ny AFP er å fremme muligheten for å veksle mellom jobb i offentlig og privat sektor. Tidligere har ikke tiden man har jobbet i privat sektor blitt regnet med dersom man går over til offentlig sektor, noe som løses i den nye ordningen. Frem til det kommer en avklaring rundt endringer i AFP-ordningen i privat sektor, er det en midlertidig løsning for de som har byttet jobb fra offentlig til privat sektor med AFP-avtale, for årskullene 1963 til 1965.

Hvordan tjener du opp til AFP livsvarig?

Du tjener opp til AFP livsvarig i en AFP-beholdning. Det betyr at 4,21 prosent av lønnen din, inntil 7,1 G settes av i denne beholdningen. Det gjelder lønn (pensjonsgivende inntekt) både fra offentlig og privat sektor, fra du er 13 år til og med året du fyller 61 år.

AFP-beholdningen omregnes til pensjon ved å dele den oppsparte AFP-beholdningen på delingstallet ditt i folketrygden, på det tidspunktet du tar ut pensjonen. Utbetalingen vil vare livet ut.

Hva skjer om du ikke har rett på AFP?

Oppfyller du ikke kvalifikasjonskravene til AFP, mister du denne retten. Du kan da ha rett på en «betinget tjenestepensjon» i stedet. Dette er en pensjon som du skal kunne ta ut mellom 62 og 70 år og vil bli utbetalt livsvarig. 

Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare inntekt fra offentlig sektor etter 2020 som teller. For deg som ikke har mange år med opptjening fra 2020 vil dermed betinget tjenestepensjon utgjøre en liten andel av den totale pensjonen din. 

Fra når vil lovendringen om livsvarig AFP gjelde?

Den nye loven om AFP livsvarig gjelder fra 2025 når de som er født i 1963 fyller 62 år.