Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på 6 medlemmer med vararepresentanter.

4 styremedlemmer med vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst to styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen.

2 styremedlemmer med vararepresentanter velges av og blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon året etter kommunevalget etter at pensjonskassens årsregnskap er avlagt fra foregående år. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetning i perioden 2016-2019:

Styreleder:
Tor Ragnar Sollid

Nestleder:
Kai Tore Kvaalo

Styremedlem:
Jan Terje Olsen, Vibeke Hein Bæra, Bente Østby, Kristin Ingeberg

Observatører:
Dag Sagafos (for Rådmann i Skien kommune), Einfrid Halvorsen (for pensjonistene)